درخواستی کننده محترم

به سیستم آنلاین ساحات معدن کاری به مقیاس کوچک خوش آمدید!

از طریق سیستم آنلاین برای درخواستی ها مطابق به تاریخ و زمان درخواستی حق اولویت ارزیابی داده میشود.

لست شرکت های داوطلب

# ولایت ساحه نوع منرال نام شرکت تاریخ ثبت درخواستی
1 کابل ساحه اول ناحیه هفتم دشت پدوله سنګ تعمیراتی Veracious Technical Consultants شرکت مشاورتی واریشز 2019-04-17 12:49:PM
2 کابل بند شاه و عروس سنګ تعمیراتی شرکت ساختمانی جمیل معصوم - JMC 2019-04-17 02:06:PM
3 کابل ساحه اول قول سرخ تنگی بند غازی سنګ تعمیراتی نیازی مومندلمیټد 2019-04-17 09:40:PM
4 کابل قلعه اتفاق سنګ تعمیراتی علی اختر د معدن استخراج او پروسس شرکت 2019-04-17 10:46:PM
5 کابل دره للندر سنګ تعمیراتی نادر افغان سروری د شوکاڼی او معدن د پروسس شرکت 2019-04-18 11:02:PM
6 کابل ساحه اول قول سرخ تنگی بند غازی سنګ تعمیراتی نادر افغان سروری د شوکاڼی او معدن د پروسس شرکت 2019-04-18 11:15:PM
7 کابل ساحه اول ناحیه هفتم دشت پدوله سنګ تعمیراتی نادر افغان سروری د شوکاڼی او معدن د پروسس شرکت 2019-04-18 11:19:PM
8 کابل قعله عطا سنګ تعمیراتی نادر افغان سروری د شوکاڼی او معدن د پروسس شرکت 2019-04-18 11:22:PM
9 کابل بند غازی سنګ تعمیراتی نادر افغان سروری د شوکاڼی او معدن د پروسس شرکت 2019-04-18 11:25:PM
10 کابل ساحه اول قول سرخ تنگی بند غازی سنګ تعمیراتی احمد ابا سلیمان د کوچنیو کانونو د کیندلو بنسټ 2019-04-19 01:24:AM
11 کابل قعله عطا سنګ تعمیراتی احمد ابا سلیمان د کوچنیو کانونو د کیندلو بنسټ 2019-04-19 01:40:AM
12 کابل گل چشمه سنګ تعمیراتی احمد ابا سلیمان د کوچنیو کانونو د کیندلو بنسټ 2019-04-19 01:47:AM
13 کابل ساحه سوم قول سرخ تنگی بند غازی سنګ تعمیراتی احمد ابا سلیمان د کوچنیو کانونو د کیندلو بنسټ 2019-04-19 01:55:AM
14 کابل دره للندر سنګ تعمیراتی احمد ابا سلیمان د کوچنیو کانونو د کیندلو بنسټ 2019-04-19 02:06:AM
15 کابل قعله عطا سنګ تعمیراتی شرکت ساختمانی اسرار سمیر 2019-04-19 01:02 PM
16 کابل گل چشمه سنګ تعمیراتی شرکت ساختمانی, تولید مواد ساختمانی و سرکسازی عطایی 2019-04-22 11:27 AM
17 کابل خیر آباد سنګ تعمیراتی شرکت ساختمانی, تولید مواد ساختمانی و سرکسازی عطایی 2019-04-22 11:45 AM
18 کابل ساحه دوم تنگی بند غازی قول سرخ سنګ تعمیراتی شرکت خدمات مشورت مدیریت پالزا 2019-04-23 10:07 PM
19 کابل ارغندی سنګ تعمیراتی شرکت خدمات مشورت مدیریت پالزا 2019-04-23 10:25 PM
20 کابل ساحه دوم دشت پدوله ناحیه هفتم سنګ تعمیراتی شرکت خدمات مدیریت پالزا 2019-04-23 10:45 PM
21 کابل ساحه دوم دشت پدوله ناحیه هفتم سنګ تعمیراتی شرکت ساختمانی نارت وی بیلدرز 2019-04-30 07:18 PM
22 کابل زیری تنگی جغل دریای WAli Amin Construction Company 2019-05-06 11:50 AM
23 کابل بند شاه و عروس سنګ تعمیراتی TECHNICAL BUILDERS 2019-05-09 10:25 AM
24 کابل ساحه اول ناحیه هفتم دشت پدوله سنګ تعمیراتی TECHNICAL BUILDERS 2019-05-09 12:03 PM
25 کابل گل چشمه سنګ تعمیراتی TECHNICAL BUILDERS 2019-05-09 12:13 PM
26 پروان قریه باریک اب بلاک دوم سرمه ریگ استخراج معدن احسان الله موسی زی 2019-05-14 10:26 AM
27 پروان قرایه باریک اب بلاک اول سرمه ریگ استخراج معدن احسان الله موسی زی 2019-05-14 10:53 AM
28 بامیان قریه کوه کینگ سنګ تعمیراتی گونی ترکستان 2019-05-14 11:55 AM
29 بامیان قریه دره کاریزگ سنګ تعمیراتی شرکت ساختمانی و سرکسازی فولاد بنا 2019-05-14 12:18 PM
30 پروان قریه باریک اب بلاک دوم سرمه ریگ شرکت استخراج معدن ذوالفقار موسی زی 2019-05-14 12:38 PM
31 کابل گل چشمه سنګ تعمیراتی شرکت استخراج معدن اسکای حورایزن 2019-05-14 01:40 PM
32 کابل خیر آباد سنګ تعمیراتی شرکت استخراج معدن اسکای حورایزن 2019-05-14 01:49 PM
33 پروان قرایه باریک اب بلاک اول سرمه ریگ شرکت استخراج معدن ذوالفقار موسی زی 2019-05-15 11:03 AM
34 بامیان قریه دره کاریزگ سنګ تعمیراتی عبدالله فرزند رستم تاجر انفرادی 2019-05-15 11:34 AM
35 بامیان قریه دره کاریزگ سنګ تعمیراتی شرکت استخراج معادن افغان بامیکا 2019-05-15 03:35 PM
36 بامیان قریه دره کاریزگ سنګ تعمیراتی استخراج معدن عبدالله صفدری 2019-05-18 03:33 PM
37 پروان قریه کوه توپ سنګ تعمیراتی شرکت تولیدی واستخراج معادن مواد ساختمانی مها استار 2019-05-20 09:47 AM
38 پروان قریه باریک اب بلاک دوم سرمه ریگ شرکت تولیدی واستخراج معادن مواد ساختمانی مها استار 2019-05-20 10:01 AM
39 پروان قرایه باریک اب بلاک اول سرمه ریگ شرکت تولیدی واستخراج معادن موادساختمانی مها استار 2019-05-20 10:14 AM
40 بامیان قریه قرغه نتو ریگ دریایی استخراج سنگ و ریگ بلندی کوه 2019-05-21 04:23 PM
41 بامیان قریه دره کاریزگ سنګ تعمیراتی استخراج سنگ و ریگ بلندی کوه 2019-05-21 04:52 PM
42 بامیان قریه کوه کینگ سنګ تعمیراتی اسیا جاوید 2019-05-26 10:07 AM
43 لوگر قریه کوه میرا ابدال ساحه نمبر یک سنګ تعمیراتی افغان ایگل کمپنی 2019-05-27 11:59 AM
44 بامیان قریه کوه کینگ سنګ تعمیراتی شرکت استخراج معادن افغان بامیکا 2019-05-27 04:29 PM
45 میدان وردک قریه سر کوتل تخت سنګ تعمیراتی شرکت پروسس جواهرات وحدت کرستال 2019-06-01 05:16 PM
46 کاپیسا قریه هروکی ریگ جغل دریایی شرکت پروسس جواهرات وحدت کرستال 2019-06-01 05:32 PM
47 لوگر قریه کوه بابا ابدال نمبر یک سنګ تعمیراتی شركت ساختماني،سركسازي و توليد مواد ساختماني بشير لودين 2019-06-01 11:31 PM
48 لوگر قریه کوه میرا ابدال ساحه نمبر یک سنګ تعمیراتی شرکت ساختمانی وسرک سازی عمران ستانکزی 2019-06-02 09:41 AM
49 لوگر قریه کوه بابا ابدال نمبر یک سنګ تعمیراتی شرکت ساختمانی سرک سازی وتولید موتدساختمانی شیرزمان لودین 2019-06-02 10:51 AM
50 بامیان قریه کوه کینگ سنګ تعمیراتی معدن کاری سیف الله نبی زاده 2019-06-07 04:52 PM
51 بلخ دوراهی حیرتان ریگ شرکت معدن کاری اکمل اکرم زاده 2019-06-08 11:01 AM
52 بلخ دوراهی حیرتان ریگ شرکت معدن کاری فرداد بلخ 2019-06-08 11:01 AM
53 بلخ دوراهی حیرتان ریگ شرکت معدن کاری هیواد بلخ 2019-06-08 11:01 AM
54 بلخ دوراهی حیرتان ریگ شرکت استخراج معادن ظفر فاریابی 2019-06-08 11:05 AM
55 بلخ دوراهی حیرتان ریگ شرکت معدن کاری بلال باعث 2019-06-08 11:05 AM
56 بلخ دوراهی حیرتان ریگ جلال نوین 2019-06-08 11:07 AM
57 بلخ دوراهی حیرتان ریگ شرکت معدن کاری انس ممتاز 2019-06-08 11:10 AM
58 جوزجان بلاک چهارم یتیم تاق سنګ تعمیراتی شرکت ساختمانی سبحان الیاس 2019-06-08 11:11 AM
59 جوزجان پل خراسان ریگ دریایی شرکت ساختمانی سبحان الیاس 2019-06-08 11:16 AM
60 سمنگان ظهرآبی جغل خاک دار کوهی الهام نسیم 2019-06-08 11:18 AM
61 جوزجان بلاک دوم یتیم تاق سنګ تعمیراتی شرکت تجارتی ادریس الیاس لمیتد 2019-06-08 11:22 AM
62 بلخ دوراهی حیرتان ریگ شرکت معدن کاری احمد شعیب امینی 2019-06-08 11:27 AM
63 جوزجان پل خراسان ریگ دریایی شرکت تجارتی ادریس الیاس لمیتد 2019-06-08 11:28 AM
64 جوزجان بلاک دوم یتیم تاق سنګ تعمیراتی متشبث انفرادی بابر جوزجانی ولد محمد ایوب 2019-06-08 11:41 AM
65 جوزجان بلاک سوم یتیم تاق سنګ تعمیراتی متشبث انفرادی : حشمت الله قاری زاده ولد محمد نسیم 2019-06-08 11:41 AM
66 جوزجان پل خراسان ریگ دریایی متشبث انفرادی : حشمت الله قاری زاده ولد محمد نسیم 2019-06-08 12:10 PM
67 جوزجان بلاک اول یتیم تاق سنګ تعمیراتی متشبث انفرادی بابر جوزجانی ولد محمد ایوب 2019-06-08 12:13 PM
68 جوزجان مرغاب ریگ دریایی متشبث انفرادی:حشمت الله قاری زاده ولد محمد نسیم 2019-06-08 12:14 PM
69 جوزجان شکرک ریگ دریایی متشبث انفرادی : حشمت الله قاری زاده ولد محمد نسیم 2019-06-08 12:17 PM
70 بلخ دوراهی حیرتان ریگ شرکت ساختمانی بلخیان 2019-06-08 12:18 PM
71 جوزجان بلاک سوم یتیم تاق سنګ تعمیراتی متشبث انفرادی بابر جوزجانی ولد محمد ایوب 2019-06-08 12:21 PM
72 جوزجان بلاک چهارم یتیم تاق سنګ تعمیراتی متشبث انفرادی : حشمت الله قاری زاده ولد محمد نسیم 2019-06-08 12:23 PM
73 جوزجان بلاک اول یتیم تاق سنګ تعمیراتی متشبث انفرادی : حشمت الله قاری زاده ولد محمد نسیم 2019-06-08 12:27 PM
74 جوزجان بلاک چهارم یتیم تاق سنګ تعمیراتی متشبث انفرادی بابر جوزجانی ولد محمد ایوب 2019-06-08 12:28 PM
75 جوزجان بلاک دوم یتیم تاق سنګ تعمیراتی متشبث انفرادی : حشمت الله قاری زاده ولد محمد نسیم 2019-06-08 12:34 PM
76 جوزجان شکرک ریگ دریایی متشبث انفرادی بابر جوزجانی ولد محمد ایوب 2019-06-08 12:41 PM
77 بلخ بیرون تنگی خلم سنګ تعمیراتی شرکت معدن کاری انس ممتاز 2019-06-08 12:41 PM
78 بلخ شادیان سنګ تعمیراتی شرکت معدن کاری انس ممتاز 2019-06-08 12:48 PM
79 جوزجان مرغاب ریگ دریایی متشبث انفرادی بابر جوزجانی ولد محمد ایوب 2019-06-08 12:49 PM
80 جوزجان پل خراسان ریگ دریایی متشبث انفرادی بابر جوزجانی ولد محمد ایوب 2019-06-08 12:56 PM
81 بلخ بیرون تنگی خلم سنګ تعمیراتی جلال نوین 2019-06-08 01:00 PM
82 بلخ دوراهی حیرتان ریگ شرکت معدن کاری بشیر شیرآبادی 2019-06-08 01:06 PM
83 بلخ بیرون تنگی خلم سنګ تعمیراتی شرکت معدن کاری بلال باعث 2019-06-08 01:07 PM
84 کندز چهارسرکه جغل دریای استخراج معدن شهاب ثابت 2019-06-08 01:08 PM
85 بلخ دوراهی حیرتان ریگ شرکت معدن کاری سدید طاهر 2019-06-08 01:12 PM
86 بلخ شادیان سنګ تعمیراتی شرکت معدن کاری جلال نوین 2019-06-08 01:14 PM
87 جوزجان بلاک اول یتیم تاق سنګ تعمیراتی متشبث انفرادی : معدن کاری سیف الله نبی زاده 2019-06-08 01:19 PM
88 بلخ شادیان سنګ تعمیراتی شرکت معدن کاری بلال باعث 2019-06-08 01:20 PM
89 جوزجان بلاک دوم یتیم تاق سنګ تعمیراتی متشبث انفرادی : معدن کاری سیف الله نبی زاده 2019-06-08 01:22 PM
90 جوزجان بلاک سوم یتیم تاق سنګ تعمیراتی متشبث انفرادی : معدن کاری سیف الله نبی زاده 2019-06-08 01:26 PM
91 جوزجان شکرک ریگ دریایی متشبث انفرادی سیف الله نبی زاده ولد عبدالجلیل 2019-06-08 01:26 PM
92 جوزجان بلاک چهارم یتیم تاق سنګ تعمیراتی متشبث انفرادی : معدن کاری سیف الله نبی زاده 2019-06-08 01:27 PM
93 جوزجان مرغاب ریگ دریایی متشبث انفرادی سیف الله نبی زاده ولد عبدالجلیل 2019-06-08 01:34 PM
94 جوزجان پل خراسان ریگ دریایی متشبث انفرادی سیف الله نبی زاده ولد عبدالجلیل 2019-06-08 01:43 PM
95 جوزجان بلاک اول یتیم تاق سنګ تعمیراتی شرکت خدمات معدن کاری شیر محمد خیرخواه 2019-06-08 02:09 PM
96 بغلان بنداول برق ریگ و جغل شرکت ساختمانی وتولید مواد ساختمانی مجتبی ولید 2019-06-08 02:23 PM
97 جوزجان شکرک ریگ دریایی شرکت خدمات معدن کاری شیر محمد خیرخواه 2019-06-08 02:38 PM
98 جوزجان بلاک دوم یتیم تاق سنګ تعمیراتی شرکت خدمات معدن کاری قاسمی ترکستان 2019-06-08 02:48 PM
99 بغلان شمرق سنګ تعمیراتی شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی مجتبی ولید 2019-06-08 02:49 PM
100 بغلان چشمه شفا ریگ و جغل شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی 2019-06-08 03:00 PM
101 جوزجان پل خراسان ریگ دریایی شرکت خدمات معدن کاری قاسمی ترکستان 2019-06-08 03:03 PM
102 بغلان آهندره سنګ تعمیراتی شرکت ساختمانی وتولید مواد ساختمانی مجتبی ولید 2019-06-08 03:09 PM
103 جوزجان بلاک چهارم یتیم تاق سنګ تعمیراتی شرکت دمات معدن کاری حکیمی خراسان 2019-06-08 03:16 PM
104 بغلان کرکر سنګ تعمیراتی شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی 2019-06-08 03:18 PM
105 جوزجان مرغاب ریگ دریایی شرکت خدمات معدن کاری حکیمی خراسان 2019-06-08 03:34 PM
106 فاریاب خواجه پایتخت ، سربلاق و جغاتک جغل خاکدار شرکت ساختمانی ، سرک سازی و حفر چاه رامین مراد 2019-06-08 03:47 PM
107 فاریاب جرقلعه و کوکچه قلعه جغل خاکدار سخی برادران 2019-06-09 08:50 AM
108 جوزجان بلاک سوم یتیم تاق سنګ تعمیراتی شرکت ساختمانی جوزجان خراسان 2019-06-09 09:46 AM
109 بلخ دوراهی حیرتان ریگ شرکت معدن کاری سید ناصر سادات 2019-06-09 10:16 AM
110 جوزجان مرغاب ریگ دریایی شرکت ساختمانی و سرک سازی بابر حسیب فیضی 2019-06-09 11:23 AM
111 جوزجان شکرک ریگ دریایی شرکت ساختمانی و سرک سازی بابر حسیب فیضی 2019-06-09 11:33 AM
112 جوزجان بلاک سوم یتیم تاق سنګ تعمیراتی شرکت ساختمانی و سرکسازی بنا خراسان 2019-06-09 11:36 AM
113 جوزجان بلاک چهارم یتیم تاق سنګ تعمیراتی شرکت ساختمانی و سرک سازی بابرحسیب فیضی 2019-06-09 11:41 AM
114 جوزجان پل خراسان ریگ دریایی ساختمانی معماران بابه علی 2019-06-09 11:43 AM
115 بلخ دوراهی حیرتان ریگ شرکت معدن کاری بلخیان نظری 2019-06-09 11:50 AM
116 جوزجان بلاک سوم یتیم تاق سنګ تعمیراتی شرکت خدمات لوزستیکی شبیر احمد سیام 2019-06-09 11:55 AM
117 جوزجان بلاک دوم یتیم تاق سنګ تعمیراتی معماران بابه علی 2019-06-09 12:00 PM
118 جوزجان بلاک سوم یتیم تاق سنګ تعمیراتی شرکت ساختمانی شوران سلجوق 2019-06-09 12:04 PM
119 جوزجان مرغاب ریگ دریایی شرکت ساختمانی بیرلیک 2019-06-09 12:04 PM
120 جوزجان پل خراسان ریگ دریایی شرکت خدمات لوزستیکی شبیر احمد سیام 2019-06-09 12:12 PM
121 جوزجان بلاک اول یتیم تاق سنګ تعمیراتی شرکت خدمات معدنکاری حکمیی خراسان 2019-06-09 02:52 PM
122 سرپل انکیشگه جغل خاکدار احمد فردوس 2019-06-11 11:21 AM
123 سرپل انکیشگه جغل خاکدار شرکت ساختمانی رحمانیان 2019-06-12 05:12 AM
124 لوگر قریه کوه میرا ابدال ساحه نمبر یک سنګ تعمیراتی شرکت استخراج معدن عبدالمتین ستانکزی 2019-06-12 09:41 AM
125 جوزجان بلاک سوم یتیم تاق سنګ تعمیراتی شرکت ساختمان و سرک سازی احمد فردوس جوزجانی 2019-06-12 01:41 PM
126 بغلان دهنه لرخوابی سنګ تعمیراتی تولید مواد ساختمان ترین 2019-06-12 03:07 PM
127 جوزجان بلاک چهارم یتیم تاق سنګ تعمیراتی متشبز انرادی:محمد شفیق صادقیار ولد محمد صدیق 2019-06-12 04:38 PM
128 جوزجان بلاک دوم یتیم تاق سنګ تعمیراتی متشبث انفرادی : محمد شفیق صادقیار 2019-06-12 04:46 PM
129 جوزجان پل خراسان ریگ دریایی متشبث انفرادی :محمد شفیق صادقیار ولد محمد صدیق 2019-06-12 04:52 PM
130 جوزجان شکرک ریگ دریایی متشبث انفرادی:محمد شفیق صادقیار ولد محمد صدیق 2019-06-12 04:58 PM
131 فاریاب خواجه پایتخت ، سربلاق و جغاتک جغل خاکدار شرکت استخراج معدن محمد ظاهر مرادی 2019-06-13 10:38 AM
132 بلخ دوراهی حیرتان ریگ شرکت معدن کاری یوسف صادقی 2019-06-13 05:44 PM
133 بلخ دوراهی حیرتان ریگ شرکت ساختمانی فهیم عزیزی 2019-06-14 12:10 PM
134 بلخ آبلا سیل برشادیان جغل خاکدار شرکت ساختمانی فهیم عزیزی 2019-06-14 12:56 PM
135 بغلان چپ دریاجوار سیلو ریگ و جغل دوا جان رحیمی 2019-06-16 10:36 AM
136 بغلان حوزه دوم امنیتی پلخمری سنگ کوهی استخراج معادن معلم دوا جان 2019-06-17 09:33 AM
137 فاریاب دهندره الی سربلاقوجغاتک جغل خاکدار شرکت ساختمانی صفی هدایت 2019-06-19 03:33 PM
138 سرپل انکیشگه جغل خاکدار شرکت معدنکاری محسن رسولی لمتد۱ 2019-06-22 12:03 PM
139 سرپل اوچی خورد جغل خاکدار شرکت معدنکاری محسن رسولی لمتد 2019-06-22 12:16 PM
140 بغلان بوغ آبی سنګ تعمیراتی لعلی گل مایننگ 2019-06-24 05:07 AM
141 کابل مرکز مرمر شرکت معدن کاری محمد اکرم یعقوبی 2019-06-24 09:57 AM
142 پروان دسترزن تراورتین استخراج معدن بهار کوهسار 2019-06-24 10:04 AM
143 دایکندی بلاک ۱ مرمر شرکت استخراج معدن پیک پارامونت 2019-06-24 10:06 AM
144 کابل مرکز مرمر شرکت استخراج معدن پیک پارامونت 2019-06-24 10:06 AM
145 میدان وردک دشت رضا، شنیه قول خویش، (بلاک A) تراورتین استخراج معدن احمدی بهسود 2019-06-24 10:10 AM
146 پروان دسترزن تراورتین شرکت استخراج معادن بهار کوهساران 2019-06-24 10:12 AM
147 دایکندی بلاک ۳ مرمر شرکت استخراج معدن پیک پارامونت 2019-06-24 10:21 AM
148 دایکندی بلاک ۲ مرمر شرکت استخراج معدن پبک پارامونت 2019-06-24 10:22 AM
149 پروان کفتر خانه (کتله نمبر ۹ و ۱۰) مرمر شرکت معدن کاری محمد اکرم یعقوبی 2019-06-24 10:28 AM
150 دایکندی بلاک ۱ مرمر شرکت استخراج معادن سنگ مروارید نیلی افغان 2019-06-24 10:29 AM
151 دایکندی بلاک ۴ مرمر شرکت استخراج معدن پیک پارامونت 2019-06-24 10:31 AM
152 پروان دسترزن تراورتین شرکت استخراج معادن افغان بامیکا 2019-06-24 10:33 AM
153 پروان دسترزن تراورتین شرکت استخراج معدن پیک پارامونت 2019-06-24 10:35 AM
154 پروان میان کوه لولنج تراورتین شرکت استخراج معادن بهار کوهساران 2019-06-24 10:37 AM
155 کابل مرکز مرمر شرکت استخراج معادن افغان بامیکا 2019-06-24 10:41 AM
156 پروان قلاتک مرمر شرکت استخراج معادن افغان بامیکا 2019-06-24 10:48 AM
157 میدان وردک سبز آب قول خویش، (بلاک D) تراورتین شرکت استخراج و پروسس سنک عرفان غزنوی 2019-06-24 10:49 AM
158 پروان جعفرک مرمر شرکت استخراج معادن افغان بامیکا 2019-06-24 10:55 AM
159 دایکندی بلاک ۴ مرمر شرکت استخراج معادن دایکندی کرستال 2019-06-24 11:02 AM
160 پروان آهنگران مرمر شرکت استخراج معادن افغان بامیکا 2019-06-24 11:05 AM
161 دایکندی بلاک ۳ مرمر شرکت استخراج معادن سنگ برادارن رضایی یوسفی 2019-06-24 11:05 AM
162 بامیان خولنکاش تراورتین شرکت استخراج معادن افغان بامیکا 2019-06-24 11:14 AM
163 پروان دسترزن تراورتین شرکت استخراج معاد محمد اکرم یعقوبی 2019-06-24 11:14 AM
164 پروان دسترزن تراورتین عقاب راه ابریشم 2019-06-24 12:29 PM
165 پروان میان کوه لولنج تراورتین ذکریا برات 2019-06-24 12:41 PM
166 میدان وردک قریه سر کوتل تخت سنګ تعمیراتی کریم وردک د کانونو د استخراج شرکت 2019-06-24 01:30 PM
167 بامیان خولنکاش تراورتین استخراج سنگ و ریگ بلندی کوه 2019-06-24 02:33 PM
168 میدان وردک سبز آب قول خویش، (بلاک D) تراورتین استخراج و پروسس معادن بیتا یونایتد 2019-06-24 02:48 PM
169 پروان کفتر خانه (کتله نمبر ۹ و ۱۰) مرمر ذکریا برات 2019-06-24 08:53 PM
170 کابل گل چشمه سنګ تعمیراتی پامیر 2019-06-26 12:09 PM
171 پروان کفتر خانه (کتله نمبر ۹ و ۱۰) مرمر شرکت تولیدموادساختمانی بلخ صداقت 2019-06-26 01:50 PM
172 پروان میان کوه لولنج تراورتین شرکت تولیدموادساختمانی بلخ صداقت 2019-06-26 02:14 PM
173 پروان آهنگران مرمر شرکت تولیدمدادساختمانی بلخ صداقت 2019-06-26 03:01 PM
174 میدان وردک دشت رضا، شنیه قول خویش، (بلاک A) تراورتین شرکت تولیدموادساختمانی بلخ صداقت 2019-06-27 08:14 AM
175 پروان دسترزن تراورتین شرکت تولیدموادساختمانی بلخ صداقت 2019-06-27 08:38 AM
176 کابل مرکز مرمر پروسس وتطبیق سنکهای ماربل پلیس 2019-06-27 03:13 PM
177 دایکندی بلاک ۲ مرمر استخراج معادن سنگ نگین نیلی 2019-06-27 05:33 PM
178 پروان دسترزن تراورتین تولید مواد ساختمانی و سنگبری محبی 2019-06-28 07:20 AM
179 پروان جعفرک مرمر شرکت تولیدموادساختمانی بلخ صداقت 2019-06-28 07:37 PM
180 دایکندی بلاک ۲ مرمر استخراج معدن احمدی بهسود 2019-06-30 02:06 PM
181 کابل مرکز مرمر شرکت ساختمانی واستخراجی عزیزنعیم 2019-06-30 06:10 PM
182 هرات سیلبرد و یا شصت شیدایی ریگ و جغل شرکت ساختمانی جهان کانکریت لمیتد 2019-07-02 09:34 AM
183 هرات غرب پول هاشمی ریگ و جغل شرکت ساختمانی جهان کانکریت لمیتد 2019-07-02 09:39 AM
184 هرات کازرگاه شریف جر مزار شهدا سنګ تعمیراتی مهدی معاذ 2019-07-02 09:39 AM
185 هرات پشت کوه ملا یاسین ریگ و جغل شرکت ساختمانی جهان کانکریت لمیتد 2019-07-02 09:44 AM
186 هرات جغفر آباد ریگ و جغل شرکت استخراج مهدی معاذ 2019-07-02 09:48 AM
187 هرات جغفر آباد ریگ و جغل شرکت ساختمانی جهان کانکریت لمیتد 2019-07-02 09:49 AM
188 هرات پشت کوه ملا یاسین ریگ و جغل مهدی معاذ 2019-07-02 09:50 AM
189 هرات سیلبرد یا شصت ده شیخ ریگ و جغل شرکت استخراج معادن مهدی معاذ 2019-07-02 09:50 AM
190 دایکندی قریه لزیر ریگ شرکت استخراج معادن افغان بامیکا 2019-07-02 09:50 AM
191 دایکندی قریه سرابه سنګ تعمیراتی شرکت استخراج معادن افغان بامیکا 2019-07-02 09:52 AM
192 هرات غرب پول هاشمی ریگ و جغل مهدی معاذ 2019-07-02 09:59 AM
193 دایکندی قریه هجدی سنګ تعمیراتی شرکت استخراج معادن افغان بامیکا 2019-07-02 09:59 AM
194 هرات قریه شیدایی ریگ و جغل شرکت استخراج معادن عبدالستار ملدانی 2019-07-02 09:59 AM
195 هرات پشت کوه ملا یاسین ریگ و جغل شرکت استخراج معادن عبدالستار ملدانی 2019-07-02 10:03 AM
196 هرات سیلبرد یا شصت ده شیخ ریگ و جغل شرکت استخراج معادن عبدالستار ملدانی 2019-07-02 10:04 AM
197 هرات جغفر آباد ریگ و جغل شرکت استخراج معادن عبدالستار ملدانی 2019-07-02 10:08 AM
198 هرات سیلبرد یا شصت ده شیخ ریگ و جغل شرکت استخراج معادن سادات کروخی 2019-07-02 10:09 AM
199 هرات غرب پول هاشمی ریگ و جغل شرکت استخراج معادن عبدالستار ملدانی 2019-07-02 10:14 AM
200 هرات سیلبرد و یا شصت شیدایی ریگ و جغل شرکت استخراج معادن سادات کروخی 2019-07-02 10:15 AM
201 هرات سیلبرد یا شصت ده شیخ ریگ و جغل شرکت استخراج معادن حقیار مهمند 2019-07-02 10:53 AM
202 هرات سیلبرد یا شصت ده شیخ ریگ و جغل غلام سخی 2019-07-02 10:55 AM
203 هرات سیلبرد و یا شصت شیدایی ریگ و جغل شرکت ساختمانی تمیم سهیم 2019-07-02 11:01 AM
204 هرات سیلبرد و یا شصت شیدایی ریگ و جغل شرکت استخراج معادن حقیار مهمند 2019-07-02 11:05 AM
205 هرات غرب پول هاشمی ریگ و جغل غلام سخی 2019-07-02 11:08 AM
206 هرات پشت کوه ملا یاسین ریگ و جغل شرکت استخراج معادن حقیار مهمند 2019-07-02 11:17 AM
207 هرات غرب پول هاشمی ریگ و جغل شرکت استخراج معادن حقیار مهمند 2019-07-02 11:25 AM
208 هرات جغفر آباد ریگ و جغل شرکت استراج معادن سادات کروخی 2019-07-02 02:19 PM
209 هرات سیلبرد یا شصت ده شیخ ریگ و جغل شرکت ساختمانی جهان کانکریت لمیتد 2019-07-02 03:52 PM
210 هرات سیلبرد و یا شصت شیدایی ریگ و جغل استخراج معدن نگین عزیزی 2019-07-02 03:56 PM
211 هرات پشت کوه ملا یاسین ریگ و جغل شرکت تولیدی گچ برادران فیروزکوه 2019-07-02 10:32 PM
212 هرات سیلبرد و یا شصت شیدایی ریگ و جغل تمیم سهیم 2019-07-03 10:03 AM
213 هرات سیلبرد یا شصت ده شیخ ریگ و جغل شرکت تولید مواد ساختمانی همت 2019-07-03 10:35 AM
214 هرات جغفر آباد ریگ و جغل شرکت تولید مواد ساختمانی طلوع روز 2019-07-03 11:00 PM
215 هرات غرب پول هاشمی ریگ و جغل شرکت تولید مواد ساختمانی طلوع روز 2019-07-03 11:19 PM
216 هرات کازرگاه شریف جر مزار شهدا سنګ تعمیراتی شرکت تولید مواد ساختمانی طلوع روز 2019-07-03 11:25 PM
217 هرات سیلبرد و یا شصت شیدایی ریگ و جغل شرکت تولید مواد ساختمانی طلوع روز 2019-07-03 11:31 PM
218 هرات سیلبرد یا شصت ده شیخ ریگ و جغل شرکت تولید مواد ساختمانی طلوع روز 2019-07-03 11:43 PM
219 غور خره موشک سنګ تعمیراتی شرکت ساختمانی وسرک سازی مجیب امید 2019-07-04 11:31 AM
220 غور پشت پل عمومی ریگ و جغل شرکت ساختمانی وسرک سازی مجیب امید 2019-07-04 01:01 PM
221 غور پوزه لیچ ریگ و جغل شرکت ساختمانی وسرک سازی مجیب امید 2019-07-04 01:23 PM
222 غور حوض مرغان ریگ و جغل شرکت ساختمانی وسرک سازی مجیب امید 2019-07-04 01:33 PM
223 غور دره قاضی ریگ و جغل شرکت ساختمانی وسرک سازی مجیب امید 2019-07-04 01:54 PM
224 غور بلاک دوم خره موشک سنګ تعمیراتی شرکت ساختمانی وسرک سازی مجیب امید 2019-07-04 02:04 PM
225 هرات سیلبرد و یا شصت شیدایی ریگ و جغل شرکت استخراج معادن عبدالستار ملدانی 2019-07-06 02:11 PM
226 هرات سیلبرد یا شصت ده شیخ ریگ و جغل شرکت ساختمانی وسرکسازی فواد رامین 2019-07-07 09:29 AM
227 هرات قریه شیدایی ریگ و جغل شرکت استخراجی معادن افغان ایکو 2019-07-07 10:55 AM
228 هرات جغفر آباد ریگ و جغل شرکت استخراج معدن حبیب نقشبندی 2019-07-07 11:02 AM
229 هرات سیلبرد یا شصت ده شیخ ریگ و جغل شرکت استخراج معدن حبیب نقشبندی 2019-07-07 11:12 AM
230 هرات قریه شیدایی ریگ و جغل شرکت استخراج معدن حبیب نقشبندی 2019-07-07 11:36 AM
231 هرات غرب پول هاشمی ریگ و جغل شرکت استخراج معدن حبیب نقشبندی 2019-07-07 11:43 AM
232 هرات کازرگاه شریف جر مزار شهدا سنګ تعمیراتی شرکت استخراج معدن حبیب نقشبندی 2019-07-07 08:06 PM
233 هرات پشت کوه ملا یاسین ریگ و جغل شرکت ساختمانی وتولید مواد ساختمانی علی سمیع 2019-07-08 09:20 AM
234 هرات سیلبرد و یا شصت شیدایی ریگ و جغل شرکت استخراجی معادن فغان ایکو 2019-07-08 11:30 AM
235 هرات سیلبرد یا شصت ده شیخ ریگ و جغل راستين صفا 2019-07-09 08:37 AM
236 هلمند قریه کاریز ریگ و جغل شرکت ساختمانی واحدی سمندریان 2019-07-13 12:12 PM
237 میدان وردک تنگی چولی، (بلاک C) تراورتین شرکت استخراج معدن کوهساران برادران دره ترکمن 2019-07-20 11:12 AM
238 میدان وردک تنگی چولی، (بلاک C) تراورتین آریانا 2019-07-22 08:37 AM
239 کاپیسا قریه میر خیل جغل خاکدار شرکت استخراج و پروسس معادن افغان فرهاد 2019-07-24 08:47 PM
240 میدان وردک قریه قل مسجدی جغل کوهی غلام خیدر 2019-07-26 12:21 PM
241 هلمند قره مختار ریگ و جغل احمد نوید 2019-07-27 08:38 AM
242 ننگرهار خیوه سنګ تعمیراتی استخراج معدن خاور ننگرهار 2019-07-27 09:34 AM
243 ننگرهار خیوه سنګ تعمیراتی حبیب همت استخراج معادن 2019-07-27 09:35 AM
244 ننگرهار شیر کمبو جغل دریای علی اختر د معدن استخراج او پروسس شرکت 2019-07-27 09:35 AM
245 ننگرهار شیر کمبو جغل دریای شرکت استخراج و پروسس معادن افغان فرهاد 2019-07-27 09:36 AM
246 ننگرهار خیوه سنګ تعمیراتی شرکت استخراج معدن خاورننگرهار 2019-07-27 09:36 AM
247 ننگرهار خیوه سنګ تعمیراتی یونس انس احمدزی تالک معدن استخراج او پروسس شرکت 2019-07-27 09:36 AM
248 ننگرهار خیوه سرمه ریگ حبیب همت استخراج معادن 2019-07-27 09:37 AM
249 ننگرهار خیوه سنګ تعمیراتی علی اختر د معدن استخراج او پروسس شرکت 2019-07-27 09:37 AM
250 ننگرهار شیر کمبو جغل دریای استخراج معدن خاور ننگرهار 2019-07-27 09:38 AM
251 ننگرهار شیر کمبو جغل دریای حبیب همت استخراج معادن 2019-07-27 09:38 AM
252 ننگرهار خیوه سنګ تعمیراتی امین حمزه د معدنی ډبرو د استخراج او پروسس شرکت 2019-07-27 09:38 AM
253 ننگرهار خیوه سنګ تعمیراتی آریا منرالز 2019-07-27 09:39 AM
254 لغمان دری سری سنګ تعمیراتی استخراج معدن گلالی 2019-07-27 09:40 AM
255 ننگرهار شیر کمبو جغل دریای شرکت استخراج معدن خاورننگرهار 2019-07-27 09:40 AM
256 لغمان دری سری سنګ تعمیراتی علی اختر د معدن استخراج او پروسس شرکت 2019-07-27 09:41 AM
257 ننگرهار خیوه سرمه ریگ یونس انس احمدزی تالک معدن استخراج او پروسس شرکت 2019-07-27 09:41 AM
258 ننگرهار خیوه سرمه ریگ علی اختر د معدن استخراج او پروسس شرکت 2019-07-27 09:41 AM
259 ننگرهار خیوه سنګ تعمیراتی افغان سوپر تالک د معدن استخراج او پروسس شرکت 2019-07-27 09:43 AM
260 لغمان تره خیل سنګ تعمیراتی استخراج معدن گلالی 2019-07-27 09:44 AM
261 لغمان تره خیل سنګ تعمیراتی علی اختر د معدن استخراج او پروسس شرکت 2019-07-27 09:44 AM
262 ننگرهار خیوه سرمه ریگ آریا منرالز 2019-07-27 09:44 AM
263 ننگرهار خیوه سرمه ریگ بلال موسی زی د معدنی ډبرو د استخراج او پروسس شرکت 2019-07-27 09:45 AM
264 بدخشان ساحه مرکزی ریگ و جغل علی اختر د معدن استخراج او پروسس شرکت 2019-07-27 09:47 AM
265 ننگرهار خیوه سنګ تعمیراتی استخراج معدن صدیق محب 2019-07-27 09:48 AM
266 لغمان دری سری سنګ تعمیراتی شرکت استخراج و پروسس معادن افغان فرهاد 2019-07-27 09:48 AM
267 بدخشان شهرفیض آباد جغل دریای علی اختر د معدن استخراج او پروسس شرکت 2019-07-27 09:49 AM
268 ننگرهار خیوه سنګ تعمیراتی اکرام نصیب دمعدن استخراج اوپروسس شرکت 2019-07-27 09:50 AM
269 بدخشان صمدی فیض آباد سنگ کنه علی اختر د معدن استخراج او پروسس شرکت 2019-07-27 09:51 AM
270 کنر زور کنر خاص سنګ تعمیراتی آریا منرالز 2019-07-27 09:51 AM
271 ننگرهار خیوه سنګ تعمیراتی شمشاد عزیزی معدن استخراج 2019-07-27 09:57 AM
272 ننگرهار خیوه سرمه ریگ سپين غر شيرزاد د معدن د استخراج او پروسس شرکت 2019-07-27 09:59 AM
273 ننگرهار خیوه سرمه ریگ اکرام دمعدن استخراج اوپروسس شرکت 2019-07-27 09:59 AM
274 لغمان دری سری سنګ تعمیراتی استخراج معدن محمد فاروق صادقی 2019-07-27 10:01 AM
275 کنر نو آباد ریگ و جغل شرکت استخراج و پروسس معادن افغان فرهاد 2019-07-27 10:01 AM
276 ننگرهار شیر کمبو جغل دریای شمشاد عزیزی معدن استخراج 2019-07-27 10:08 AM
277 لغمان تره خیل سنګ تعمیراتی استخراج معدن محمد فاروق صادقی 2019-07-27 10:08 AM
278 ننگرهار شیر کمبو جغل دریای استخراج معدن محمد فاروق صادقی 2019-07-27 10:14 AM
279 ننگرهار خیوه سنګ تعمیراتی جان محمد خوګیانی لمیټډ 2019-07-27 10:16 AM
280 کاپیسا قریه میر خیل سنګ تعمیراتی شرکت استخراج و پروسس معادن افغان فرهاد 2019-07-27 10:17 AM
281 ننگرهار خیوه سنګ تعمیراتی استخراج معدن محمد فاروق صادقی 2019-07-27 10:20 AM
282 ننگرهار خیوه سرمه ریگ استخراج معدن محمد فاروق صادقی 2019-07-27 10:27 AM
283 ننگرهار خیوه سرمه ریگ شمشاد عزیزی معدن استخراج 2019-07-27 10:29 AM
284 ننگرهار خیوه سنګ تعمیراتی سپین غر شیرزاد د معدن استخراج او پروسس شرکت 2019-07-27 10:39 AM
285 ننگرهار خیوه سنګ تعمیراتی شرکت ساختمانی عادل تصور 2019-07-27 10:41 AM
286 ننگرهار شیر کمبو جغل دریای سپین غر شیرزاد استخراج او پروسس شرکت 2019-07-27 10:48 AM
287 ننگرهار خیوه سنګ تعمیراتی شرکت استخراج معادن کابل شین دانګ مین جاوید پروسینګ کمپنی 2019-07-27 10:58 AM
288 کنر قریه دندونه ریگ و جغل سجاد احمد ساختمانی شرکت 2019-07-27 10:59 AM
289 کنر نو آباد ریگ و جغل سجاد احمد ساختمانی شرکت 2019-07-27 11:08 AM
290 ننگرهار خیوه سنګ تعمیراتی هدیه ودان انجینری او ساختمانی شرکت 2019-07-27 11:19 AM
291 کنر څوکی سنګ تعمیراتی افغان سوپر تالک د معدن استخراج او پروسس شرکت 2019-07-27 11:22 AM
292 تخار شغال تیپه جغل دریای شرکت ساختمانی وسرک سازی سلیمان وبردران (SBCC) 2019-07-27 01:32 PM
293 لغمان تره خیل سنګ تعمیراتی ریحان یونس احمدزی شرکت تجارتی 2019-07-27 01:33 PM
294 تخار نوآباد شهر کهنه جغل دریای شرکت ساختمانی وسرک سازی سلیمان وبردران (SBCC) 2019-07-27 01:38 PM
295 ننگرهار خیوه سنګ تعمیراتی Afghan Talc Ltd 2019-07-27 02:38 PM
296 ننگرهار خیوه سرمه ریگ شرکت ساختمانی عادل تصور 2019-07-27 03:10 PM
297 ننگرهار خیوه سنګ تعمیراتی انډس منرالز لمتید 2019-07-27 04:50 PM
298 ننگرهار شیر کمبو جغل دریای انډس منرالز لمتید 2019-07-27 04:55 PM
299 ننگرهار خیوه سرمه ریگ انډس منرالز لمتید 2019-07-27 04:58 PM
300 لوگر قریه محمد اغه سنګ تعمیراتی خان 2019-07-28 09:58 AM
301 ننگرهار خیوه سنګ تعمیراتی عرب حلیمی معدن استخراج شرکت 2019-07-28 10:04 AM
302 ننگرهار خیوه سنګ تعمیراتی آسیا کمادتیز لمیتد 2019-07-29 10:58 AM
303 ننگرهار خیوه سنګ تعمیراتی Omar Minerals Mining Co 2019-07-31 06:21 AM
304 ننگرهار خیوه سنګ تعمیراتی فیصل شیرزاد تالک د معدن استخراج او پروسس شرکت 2019-07-31 09:30 AM
305 تخار شغال تیپه جغل دریای شرکت انجیینری وساختمانی مصطفی شکیب 2019-07-31 01:19 PM
306 ننگرهار خیوه سنګ تعمیراتی منصور شیرزاد 2019-08-01 04:42 AM
307 تخار نوآباد شهر کهنه جغل دریای شرکت انجیینری وساختمانی مصطفی شکیب 2019-08-01 08:46 AM
308 ننگرهار خیوه سنګ تعمیراتی قدرت معراج شیرزاد 2019-08-01 11:23 AM
309 ننگرهار خیوه سنګ تعمیراتی شاه پور احسان د معدن د استخراج شرکت 2019-08-01 01:20 PM
310 تخار شغال تیپه جغل دریای شرکت استخراج معدن حیات حصار 2019-08-01 03:58 PM
311 تخار نوآباد شهر کهنه جغل دریای شرکت استخراج معدن حیات حصار 2019-08-01 04:19 PM
312 تخار نوآباد شهر کهنه جغل دریای شرکت استخراج معدن امید انوری 2019-08-02 10:56 AM
313 تخار شغال تیپه جغل دریای شرکت استخراج معدن امید انوری 2019-08-02 12:25 PM
314 هلمند قریه سیدان سنګ تعمیراتی احمد شاه ساختمانی شرکت 2019-08-03 10:01 AM
315 تخار شغال تیپه جغل دریای شرکت خدمات لوژستیکی منصور بابری 2019-08-03 04:48 PM
316 تخار نوآباد شهر کهنه جغل دریای شرکت خدمات لوژستیکی منصور بابری 2019-08-03 04:58 PM
317 کاپیسا قریه هروکی ریگ جغل دریایی استخراج معدن گوارا کوهستان 2019-08-05 09:33 AM
318 کابل خیر آباد سنګ تعمیراتی استخراج معدن گوارا کوهستان 2019-08-05 09:36 AM
319 کابل قعله عطا سنګ تعمیراتی استخراج معدن گوارا کوهستان 2019-08-05 09:41 AM
320 جوزجان بلاک سوم یتیم تاق سنګ تعمیراتی شرکت استخراج معادن محمد اکرم یعقوبی 2019-08-05 09:51 AM
321 بلخ آبلا سیل برشادیان جغل خاکدار شرکت استخراج معادن محمد اکرم یعقوبی 2019-08-05 09:57 AM
322 بغلان بنداول برق ریگ و جغل شرکت استخراج معدن کوهساران اندراب 2019-08-05 10:47 AM
323 کابل ارغندی سنګ تعمیراتی شرکت ساختمانی سرکسازی وتولیدریگریشن پسران غیاثی گروپ 2019-08-05 10:57 AM
324 بغلان چشمه شفا ریگ و جغل شرکت استخراج معدن کوهساران اندراب 2019-08-05 11:01 AM
325 غور خره موشک سنګ تعمیراتی شرکت استخراج معدن نقیب مجیب 2019-08-05 11:08 AM
326 بغلان آهندره سنګ تعمیراتی شرکت استخراج معدن کوهساران اندراب 2019-08-05 11:15 AM
327 بغلان کرکر سنګ تعمیراتی شرکت استخراج معدن کوهساران اندراب 2019-08-05 11:24 AM
328 بغلان چپ دریاجوار سیلو ریگ و جغل شرکت استخراج معدن کوهساران اندراب 2019-08-05 11:38 AM
329 هلمند قریه تاختیان ریگ و جغل تلوار نورزایی ساختمانی او تولید مواد ساختمانی 2019-08-05 11:55 AM
330 غور پشت پل عمومی ریگ و جغل شرکت استخراج معدن نقیب مجیب 2019-08-05 11:57 AM
331 هلمند قریه کاریز ریگ و جغل تلوار نورزایی ساختمانی او تولید مواد ساختمانی 2019-08-05 12:31 PM
332 غور پوزه لیچ ریگ و جغل شرکت استخراج معدن نقیب مجیب 2019-08-05 01:16 PM
333 غور دره قاضی ریگ و جغل شرکت استخراج معدن نقیب مجیب 2019-08-05 01:21 PM
334 غور شرق میدان هوایی ریگ و جغل شرکت استخراج معدن نقیب مجیب 2019-08-05 01:24 PM
335 کابل ساحه اول ناحیه هفتم دشت پدوله سنګ تعمیراتی شرکت استخراج معدن پالزا 2019-08-05 06:32 PM
336 کابل ارغندی سنګ تعمیراتی شرکت استخراج معدن پالزا 2019-08-05 07:43 PM
337 کابل زیری تنگی جغل دریای علی اختر د معدن استخراج او پروسس شرکت 2019-08-06 02:04 PM
338 غور بلاک دوم خره موشک سنګ تعمیراتی شرکت استخراج نقیب مجیب 2019-08-06 02:50 PM
339 کابل قلعه اتفاق سنګ تعمیراتی شرکت استخراج معادن رستم خیل دولت زئی 2019-08-07 01:55 PM
340 کابل ساحه اول ناحیه هفتم دشت پدوله سنګ تعمیراتی استخراج معدن احمد شاه میدان وال 2019-08-14 07:36 PM
341 کابل ارغندی سنګ تعمیراتی استخراج معدن احمد شاه میدان وال 2019-08-14 07:54 PM
342 کابل ساحه اول قول سرخ تنگی بند غازی سنګ تعمیراتی شرکت معدن صمدی 2019-08-17 12:43 PM
343 کابل ساحه دوم تنگی بند غازی قول سرخ سنګ تعمیراتی اکبر نبی 2019-08-17 12:51 PM
344 میدان وردک تنگی چولی، (بلاک C) تراورتین عقاب راه ابریشم 2019-08-17 11:50 PM
345 کندهار مروندی جغل دریای استخراج معدن عتیق صحرایی 2019-08-24 09:33 AM
346 کندهار ذاکر شریف سرمه ریگ استخراج معدن عتیق صحرایی 2019-08-24 09:33 AM
347 کندهار مانجه جغل خاکدار استخراج معدن عتیق صحرایی 2019-08-24 09:36 AM
348 کندهار مانجه جغل خاکدار شرکت استخراج معدن پامیر ترنک 2019-08-24 09:36 AM
349 کندهار بلاک سوم تور کوتل سنګ تعمیراتی شرکت استخراج معدن پامیر ترنک 2019-08-24 09:41 AM
350 کندهار غره کلی جغل دریای شرکت معدن کاری پامیر ترنک 2019-08-24 09:43 AM
351 کندهار بلاک دوم تور کوتل سنګ تعمیراتی شرکت استخراج معدن پامیر ترنک 2019-08-24 09:46 AM
352 کندهار بلاک اول تورکوتل سنګ تعمیراتی شرکت معدن کاری پامیر ترنک 2019-08-24 09:49 AM
353 غزنی مرکز جغل شرکت استخراج سنگ های تعمیراتی بهلول البیرونی 2019-08-24 10:01 AM
354 کندهار مروندی جغل دریای شرکت استخراج معدن پامیر ترنک 2019-08-24 10:05 AM
355 کندهار مانجه جغل خاکدار الصبورنثار 2019-08-24 11:01 AM
356 کندهار مروندی جغل دریای الصبورنثار 2019-08-24 11:17 AM
357 کندهار غره کلی جغل دریای باوري هاشمي ودانیز اود ودانیزو موادو تولیدي شرکت. 2019-08-24 02:54 PM
358 کندهار مروندی جغل دریای اسحق پوپل 2019-08-24 04:44 PM
359 کندهار مروندی جغل دریای باوري هاشمي ودانیز اود ودانیزو موادو تولیدي شرکت 2019-08-25 11:24 AM
360 غزنی مرکز جغل شرکت استخراج و پروسس مواد معدنی خیبر نثار 2019-08-25 05:13 PM
361 کندهار مروندی جغل دریای شرکت معدن یاسین منیرپوپل 2019-08-26 01:48 PM
362 کندهار مانجه جغل خاکدار شرکت معدن یاسین منیرپوپل 2019-08-26 02:02 PM
363 کندهار مروندی جغل دریای روزی خان ایوبی و برادران ساختمانی شرکت 2019-08-28 03:06 PM
364 کندهار غره کلی جغل دریای Rozi Khan Ayubi and Brothers Construction Company 2019-08-28 03:17 PM
365 کندهار مانجه جغل خاکدار Rozi Khan Ayubi and Brothers Construction Company 2019-08-28 03:27 PM
366 کندهار پل ارغستان جغل دریای Rozi Khan Ayubi and Brothers Construction Company 2019-08-28 03:33 PM
367 ارزگان ترینکوت ریگ مندوگل 2019-09-02 10:01 PM
368 فاریاب دهندره الی سربلاقوجغاتک جغل خاکدار شرکت استخراج معدن شریف الله جرن 2019-11-17 11:37 AM
369 ارزگان تیرینکوت سنگ ترینکوت فضلی ساختمانی شرکت 2019-12-01 07:20 PM
370 ارزگان تیرینکوت سنگ نعیم هاشمی ساختمانی شرکت 2019-12-02 01:01 PM
371 فاریاب جرقلعه و کوکچه قلعه جغل خاکدار شرکت استخراج معدن شریف الله جرن 2019-12-12 08:14 AM
372 بلخ آبلا سیل برشادیان جغل خاکدار شرکت معدنکاری مهین عمران 2019-12-17 10:45 AM
373 هلمند قریه سیدان سنګ تعمیراتی تلوار نورزایی استخراج معادن 2019-12-31 11:16 AM
374 هلمند قره مختار ریگ و جغل تلوار نورزایی استخراج معادن 2019-12-31 04:54 PM
375 کندهار زنگ آباد سرمه ریگ ساده خان 2020-01-02 02:24 PM
376 کنر نو آباد ریگ و جغل شرکت مصطفی حمزه استخراج معدن 2020-01-02 02:35 PM
377 میدان وردک فریه قل هزاره سنګ تعمیراتی استخراج معادن صبور أمين 2020-01-06 08:59 PM
378 بلخ آبدال دره جغل خاکدار Balkh Sadaqat 2020-01-08 04:32 PM
379 بغلان حوزه دوم امنیتی پلخمری سنگ کوهی استخراج معدن معلم دوا جان 2020-01-11 02:18 PM
380 بغلان چپ دریاجوار سیلو ریگ و جغل شرکت استخراج معدن یامر آرمان 2020-01-11 08:22 PM
381 بغلان بنداول برق ریگ و جغل شرکت استخراج معدن یامر آرمان 2020-01-11 08:31 PM
382 بغلان چشمه شفا ریگ و جغل شرکت استخراج معدن یامر آرمان 2020-01-11 08:41 PM
383 سمنگان ظهرآبی جغل خاک دار کوهی شرکت معدنکاری الهام نسیم 2020-01-14 12:08 PM
384 بلخ رباط جغل خاکدار شرکت معدن کاری بلخ صداقت 2020-01-14 02:15 PM
385 بغلان دهنه لرخوابی سنګ تعمیراتی استخراج معدن دولت خان ترین متشبث انفرادی 2020-01-19 11:38 AM
386 سرپل آسیا آباد جغل خاکدار شرکت معدن کاری فجر کهکشان 2020-02-05 11:47 AM
387 بامیان قریه قرغه نتو ریگ دریایی شرکت استخراج معدن بهار امید 2020-02-10 10:09 AM
388 بلخ شادیان سنګ تعمیراتی شرکت معدن کاری بلخ صداقت 2020-02-10 03:32 PM
389 بامیان قریه قرغه نتو ریگ دریایی شرکت اکتشاف واستخراج معادن گوهر افغانستان 2020-02-10 03:49 PM
390 جوزجان مرغاب ریگ دریایی شرکت معدنکاری شیر محمد خیر خواه 2020-02-11 07:28 PM
391 هرات غرب پول هاشمی ریگ و جغل a 2020-03-05 02:31 PM
392 فاریاب جرقلعه و کوکچه قلعه جغل خاکدار شرکت اکتشاف واستخراج لعل گوهر 2020-03-07 03:46 PM
393 کندهار پل ارغستان جغل دریای الصبور نثار 2020-03-08 11:27 AM
394 بامیان قریه قرغه نتو ریگ دریایی شرکت اکتشاف واستخراج معدن لعل گوهر 2020-03-08 03:47 PM
395 بلخ شادیان سنګ تعمیراتی شرکت معدنکاری بلخ قدیم 2020-03-11 11:07 AM
396 بلخ شادیان سنګ تعمیراتی شرکت معدنکاری بلخ صداقت 2020-03-11 11:26 AM
397 فاریاب جرقلعه و کوکچه قلعه جغل خاکدار سخی برادران 2020-03-11 03:31 PM
398 ارزگان تیرینکوت سنگ عصمت الله ولد نظرمحمد انفرادی 2020-03-15 03:37 PM
399 ارزگان ترینکوت ریگ ساختمانی و استخراج معدن محیب مطیع اتحاد 2020-03-15 04:51 PM
400 ارزگان تیرینکوت سنگ ساختمانی و استخراج معدن محیب مطیع اتحاد 2020-03-15 07:28 PM
401 ارزگان ترینکوت ریگ عصمت الله ولد نظرمحمد انفرادی 2020-03-15 07:50 PM