لیست ساحات معدن کاری به مقیاس کوچک که در مرحله اعلان قرار دارد

# ولایت ولسوالی ساحه نوع منرال
1 کابل بگرامی ساحه اول قول سرخ تنگی بند غازی سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
2 کابل بگرامی ساحه دوم تنگی بند غازی قول سرخ سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
3 کابل بگرامی گل چشمه سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
4 کابل بگرامی بند غازی سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
5 کابل بگرامی ساحه سوم قول سرخ تنگی بند غازی سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
6 کابل چهار آسیاب قعله عطا سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
7 کابل چهار آسیاب دره للندر سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
8 کابل چهار آسیاب خیر آباد سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
9 کابل شکر دره قلعه اتفاق سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
10 کابل سروبی زیری تنگی جغل دریای باز کردن جزیات
11 کابل شکر دره بند شاه و عروس سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
12 کابل ناحیه هفتم ساحه دوم دشت پدوله ناحیه هفتم سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
13 میدان وردک ولسوالی مرکز قریه فولاد خان سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
14 میدان وردک ولسوالی حصه اول بهسود قریه دهن اودله سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
15 میدان وردک ولسوالی حصه اول بهسود قریه بازار شهر نو سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
16 میدان وردک ولسوالی حصه اول بهسود قریه دهن اودله سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
17 میدان وردک ولسوالی مرکز قریه قل مسجدی سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
18 میدان وردک ولسوالی مرکز فریه تپه مخزن سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
19 میدان وردک ولسوالی مرکز فریه قل هزاره سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
20 میدان وردک ولسوالی مرکز قریه قل مسجدی جغل کوهی باز کردن جزیات
21 پنجشیر ولسوالی عنابه قریه آبدره جغل دریای باز کردن جزیات
22 لوگر ولسوالی محمداغه نمبر یک قریه محمد اغه سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
23 لوگر ولسوالی محمداغه قریه محمد اغه سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
24 لوگر ولسوالی محمداغه سفید سنگ سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
25 کاپیسا ولسوالی حصه دوم و مرکز قرای دشت ارچی ساحه نوآبادر ریگ روا سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
26 کاپیسا ولسوالی حصه اول کوهستان قریه میر خیل جغل خاکدار باز کردن جزیات
27 کاپیسا ولسوالی حصه اول کوهستان قریه میر خیل سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
28 کاپیسا ولسوالی نجراب ذگرنگردیده سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
29 بلخ خلم بیرون تنگی خلم سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
30 بلخ ده دادی سیاجر جغل خاکدار باز کردن جزیات
31 جوزجان مرکز بلاک سوم یتیم تاق سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
32 سرپل مرکز قریه قراغو جغل خاکدار باز کردن جزیات
33 سرپل مرکز اوچی خورد جغل خاکدار باز کردن جزیات
34 سمنگان ایبک سنجیتک سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
35 سمنگان ایبک قچندره سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
36 بغلان پلخمری شمرق سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
37 بغلان پلخمری آهندره سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
38 بغلان دوشی بوغ آبی سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
39 بغلان پلخمری کرکر سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
40 کندز امام صاحب زرکمر سرمه ریگ باز کردن جزیات
41 هرات انجیل کازرگاه شریف جر مزار شهدا سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
42 هرات گذره پشت کوه ملا یاسین ریگ و جغل باز کردن جزیات
43 غور فیروز کوه پشت پل عمومی ریگ و جغل باز کردن جزیات
44 غور فیروز کوه پوزه لیچ ریگ و جغل باز کردن جزیات
45 غور فیروز کوه حوض مرغان ریگ و جغل باز کردن جزیات
46 غور فیروز کوه شرق میدان هوایی ریگ و جغل باز کردن جزیات
47 غور فیروز کوه دره قاضی ریگ و جغل باز کردن جزیات
48 هلمند نهر سراج (گرشک) قریه سیدان سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
49 هلمند شاروالی قره مختار ریگ و جغل باز کردن جزیات
50 هلمند شاروالی قریه کاریز ریگ و جغل باز کردن جزیات
51 هلمند گرشک قریه تاختیان ریگ و جغل باز کردن جزیات
52 کنر نورگل قریه پتن ریگ و جغل باز کردن جزیات
53 کنر کتو قلعه څوکی سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
54 کنر مرکز قریه دندونه ریگ و جغل باز کردن جزیات
55 کنر خاص کنر زور کنر خاص سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
56 تخار چاه آب بشیرآباد جغل دریای باز کردن جزیات
57 تخار رستاق دره شور جغل دریای باز کردن جزیات
58 بدخشان ارگو سه پیچی قچی ریگ و جغل باز کردن جزیات
59 بدخشان کشم ساحه مرکزی ریگ و جغل باز کردن جزیات
60 بدخشان ارگو صمدی فیض آباد سنگ کنه باز کردن جزیات
61 بدخشان ناحیه هفتم شهرفیض آباد جغل دریای باز کردن جزیات
62 بدخشان ارگو بیمه لگ صمتی ریگ باز کردن جزیات
63 خوست مرکز خانی خور او خوانه خور سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
64 خوست لکن سره حوله مرکز سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
65 خوست قریه شمل بوخیخل مرکز ریگ و جغل باز کردن جزیات
66 خوست شمل مردیخیل مرکز ریگ و جغل باز کردن جزیات
67 زابل توره غر مرکز سنګ تعمیراتی باز کردن جزیات
68 زابل دریا ترنک پل سنگ مرکز ریگ و جغل باز کردن جزیات