فورم درخواستی برای معدن کاری به مقایس کوچک


معلومات در مورد ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

شماره ثبت قرارداد در اداره کادستر BAGH 009
موقعیت معدن دهنه لرخوابی , دوشی, بغلان
مساحت ساحه معدن (به هکتار یا متر مربع ) 91.3578 هکتار
کوردینات (جی پی اس ) ساحه معدن E = 68 45 512 N = 35 43 517 E = 68 45 477 N = 35 43 554 E = 68 45 512 N = 35 43 632 E = 68 45 568 N = 35 43 583 E = 68 45 513 N = 35 43 534
نوع مواد معدنی قابل استخراج سنګ تعمیراتی
حجم تخمینی مجموع قابل استخراج

اگر علاقمند به این ساحه هستید برای درخواستی تکمه ثبت درخواست را فشار دهید!


معلومات راجع به درخواست کننده

اسم شرکت *
نمبر جواز و مرجع صدور *
نوع فعالیت
تاریخ صدور جواز *
تاریخ ختم جواز *
شماره تماس *
ایمیل *
شماره تشخیصیه مالیاتی *
جواز شرکت *

سهم داران

اسم موقف نمبر تذکره مقدار سهم

نماینده با صلاحیت

اسم *
ولد *
شماره تماس
آدرس الکترونیکی
نمبر تذکره *
فوتو نماینده

متقاضی در صورتیکه شخص حقیقی باشد

متقاضی محترم در صورتی که شما شخص حقیقی هستید جاهای که به علامه سرخ نشانی شده است را با کلماتی (وجود ندارد یا صفر) خانه پوری نموده تا اجازه ثبت درخواستی به شما داده شود.
اسم
ولد
نمبر تذکره
شماره تماس
اسم مکمل جواز
شماره ثبت جواز
آدرس الکترونیکی
نمبر تشخیصه مالیاتی(TIN)

متقاضی محترم معلومات درج نموده خود را مشاهده نماید اگر معلومات درج شده شما درست میباشد لطفا تکمه ارسال را فشار دهید!معلومات راجع به درخواست کننده

اسم شرکت
نمبر جواز و مرجع صدور
نوع فعالیت
تاریخ صدور جواز
تاریخ ختم جواز
شماره تماس
ایمیل
شماره تشخیصیه مالیاتی

سهم داران

# اسم موقف نمبر تذکره مقدار سهم

نماینده با صلاحیت

اسم
ولد
شماره تماس
آدرس الکترونیکی
نمبر تذکره

متقاضی در صورتیکه شخص حقیقی باشد

اسم
ولد
نمبر تذکره
شماره تماس
اسم مکمل جواز
شماره ثبت جواز
آدرس الکترونیکی
نمبر تشخیصه مالیاتی(TIN)